Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Společnost BC Commerce s.r.o. se sídlem U Leskavy 731/34, Brno 62500, IČO: 02623056, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C81953 (dále také „My“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.bccommerce.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese [email protected]

 

Zpracování osobních údajů dětí

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

Rozsah zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek, můžete být požádáni v rámci reakce na námi nabízenou nemovitost nebo obecné poptávky po nemovitosti o vyplnění kontaktního formuláře, tedy o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         obchodní firma

c)         telefonní číslo nebo

d)         e-mailová adresa

 

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

 

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho případně ne však pravidelně využít k tomu, abychom Vás informovali o nové nabídce nemovitosti splňující parametry Vašeho předchozího zadání na našich www nebo telefonickým/osobním kontaktem, a která by Vás tedy mohla zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou nezbytným požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení (nabídky nemovitostí vyhovující vámi zadaným parametrům) můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na [email protected] nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za účelem připravení konkrétní nabídky na míru předat našim subdodavatelům (pozn.: majitelé nemovitostí, pověření správci dané nemovitosti), aby např. prověřili aktuální dostupnost dané nemovitosti apod. Osobní údaje mohou být předány:

 1. externí účetní (pozn.: jen v případě uzavření námi zprostředkovaného obchodu/fakturace apod.);

 2. externí advokátní kanceláři;(pozn.: jen v případě přípravy komplikovanějších právních dokumentů např. kupní smlouvy, která nebude vypracována přímo interně v naší kanceláři).

 3. zpracovatelům, kteří poskytují nám serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery; (pozn. realitní software Realman a jeho správce)

   

  Doba zpracování osobních údajů

  Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

   

  Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

  Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

  a)         právo na přístup k osobním údajům;

  b)         právo na opravu;

  c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

  d)         právo na omezení zpracování údajů;

  e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

  f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

  Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

  Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected]

  Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

  Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

  Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

  Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

  Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (pozn. který neprovádíme), nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

  Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

   

  Za BC Commerce s.r.o. jednatelé

   

  Mgr. Ilona van der Wal Coufalová

   

  Patrik Doubek

   

   Cookies